فایل فلش فارسی تبلت چینی INET 86VE REV02 Zeng gc 2013-07-11a&i با پردازشگرA13

فایل فلش فارسی تبلت چینی INET 86VE REV02 Zeng gc 2013-07-11a&i با پردازشگرA13

فایل فلش فارسی تبلت چینی   INET 86VE REV02 Zeng gc 2013-07-11a&i با پردازشگرA13

فایل فلش فارسی تلبت چینی  INET 86VE REV02 Zeng gc 2013-07-11a&i

                                 

       با پردازشگر A13 

 

شما با استفاده از برنامه phoenix suite وlivesuit میتوانید به راحتی این تبلت را فلش کنید